Ochrana osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

 
 1. Základní ustanovení
  1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je NoKa dental klinik spol. s r.o., IČ 26043165, se sídlem České Budějovice 7, Lidická tř. 1968/97a, Česká republika (dále jen: „správce“).
  2. Kontaktní údaje správce jsou:
 • adresa: České Budějovice 7, Lidická tř. 1968/97a, Česká republika
 • email: ordinace@nokadental.cz
  1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například email, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
  2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 1. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
  1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a
  2. Správce zpracovává pro dále uvedený účel Váš email v jeho oznámeném formátu (zahrnující i případně jméno a/nebo příjmení), což je nezbytné pro účely kontaktování při hledání termínu nebo sdělení informací
  3. Správce zpracovává na provozovaných webech soubory cookies a v mobilních aplikacích identifikátory zařízení, jakožto síťové identifikátory.
 1. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
  1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
   1. oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání informací o volných termínech zákroků s výjimkou šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR a ve smyslu bodu 47 preambule GDPR
   2. Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (tj. za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky)
   3. Váš souhlas se sbíráním údajů souborů cookies jako síťových identifikátorů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR

Důsledkem neposkytnutí souhlasu se zpracováváním osobních údajů tam, kde je zákonným důvodem zpracování osobních údajů souhlas subjektu údajů, je, že osobní údaje, které měly být zpracovávány na základě souhlasu, nebudou zpracovávány.

  1. Účelem zpracování osobních údajů je
   1. umožnění Vašeho přístupu ke službě Kalorické tabulky poskytované správcem; při registraci je vyžadován email, který je nutný pro umožnění přístupu ke službě Kalorické tabulky, poskytnutí emailu je nutným požadavkem pro zajištění přístupu ke službě Kalorické tabulky
   2. zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit (přímý marketing).
   3. měření návštěvnosti webu, cílení reklamy, přizpůsobení zobrazení webových stránek a mobilních aplikací
   4. ze strany správce dochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR, a to na základě sbírání údajů souborů cookies.
 1. Využití anonymních dat
  1. anonymní data s odstraněnými osobními údaji uživatelů webové prezentace může správce využít k analýzám přístupů na stránky.
 1. Doba uchovávání údajů
  1. správce uchovává osobní údaje maximálně po dobu 5 let od posledního kontaktu
  2. po dobu, než požádáte správce o výmaz Vašich údajů
  3. po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu
  4. po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
 1. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
  1. příjemci osobních údajů jsou osoby
   1. zajišťující provozování služby (například poskytovatel hostingu serverů správce)
  2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
 1. Vaše práva
  1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
   1. právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
   2. právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
   3. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
   4. právo vzít zpět souhlas k užívání souborů cookies pro marketingové účely pomocí postupu popsaného na stránce http://www.nokadental.cz/cookies
   5. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
   6. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
   7. právo odvolat souhlas se zpracováním (tento postup se neuplatní u práva vzít zpět souhlas – viz výše), a to písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v bodě 1. výše těchto podmínek (Základní ustanovení).
  2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz) v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.
 1. Podmínky zabezpečení osobních údajů
  1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
  2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť.
  3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
 1. Závěrečná ustanovení
  1. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
  2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle odkaz na novou verzi těchto podmínek na Vaši emailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a. Subjekt údajů má právo vyjádřit nesouhlas se změnou podmínek, a to písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v bodě 1. výše těchto podmínek (Základní ustanovení). Vyjádří-li subjekt údajů nesouhlas se změnou podmínek, správce nebude schopen osobní údaje dále zpracovávat, pročež dojde k výmazu údajů.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.